tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
n. an overly lesbian female.
"You know that girl Aimee Nemeth?"
"Oh yea, i heard she is such a downfinish!"
viết bởi Joe Lovester 08 Tháng sáu, 2006

Words related to downfinish

down finish lesbian lesbo
 
2.
an overly lesbian female
"Do you know aimee nemeth?"
"OMG YEAH! she's such a downfinish!"
viết bởi Joe Lovesterr 06 Tháng sáu, 2006