tìm từ bất kỳ, như là thot:

dr hannibal lector chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?