tìm từ bất kỳ, như là spook:

dr. big red chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?