tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

dr. big red chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?