tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A term referring to the act of masturbating.
"Dammit! I forgot to drain the monster this morning!"
"Shut up, man, there're women here!"
viết bởi GoodEnoughForAce 02 Tháng chín, 2011