tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Streaming e-mail on tap
Man, dat draught e-mail sure went down well.
viết bởi Hercolena Oliver 18 Tháng bảy, 2010