tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
a street thug who is exceptionally bad. This is a cross between the words 'dreaful' and 'brethren'
i'l gt ma dreadrins on u
viết bởi Nikil 17 Tháng mười, 2003