tìm từ bất kỳ, như là wyd:

dribbles around you and into the goal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?