tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
acronym for "Didn't Really Laugh But Yeah"
LOL!!1..drlby
viết bởi loooizaaa 02 Tháng một, 2011