tìm từ bất kỳ, như là sex:

drop-kicked chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?