tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
old yiddish --polish -- meaning horse or mule. now a TAXI-CAB
london cockney 2002
My Droshky"s due for the chop.
viết bởi pawli 06 Tháng tư, 2005