tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

drunk-pal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?