tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

drunken asshole football fans chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?