tìm từ bất kỳ, như là bae:

drunken bull fighting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?