tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
baller or really kick ass people

pussmasters
yo that dude is fuckin pimp

yeah he is the shit

hes dsac pro
viết bởi ball clapper 101 24 Tháng sáu, 2009

Words related to dsac

bad ass baller booty pimp the shit