tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
down to fuck with that
do you like the chicken?
i'm dtfwt.
viết bởi sabotagebeats 30 Tháng tám, 2012