tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
don't take it hard it's ugly as fuck
"oh, I saw that new design for your web2.0 site.. well.. *dtihiuf*...
viết bởi sergio_gossi 21 Tháng sáu, 2007

Words related to dtihiuf

2.0 design fuck hard ugly web