tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

duckface photo with beverage in hand chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?