tìm từ bất kỳ, như là sounding:

duckface photo with beverage in hand chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?