tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To eagerly suck a mans penis.
Oh yeah, baby! Duffle that hog!
Matt loves to duffle Ray's hog.
viết bởi JennyBene 13 Tháng tám, 2011