tìm từ bất kỳ, như là doxx:

duke nukem 3d chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?