tìm từ bất kỳ, như là queefing:

dukey twated chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?