tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
1. adj/n Insanely boring.
"That John is a really big dullatron!" "This is dullatron!"
viết bởi Storg Korg 15 Tháng chín, 2003