tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
duhm sek-see -adjective

1. extremely arousing; so much so it's stupid.
2. extremely arousing; so much so you become stupid.
Damn, that broad is dumb-sexy!
viết bởi RoShamBoPro 21 Tháng tư, 2011