tìm từ bất kỳ, như là fapchat:

dump beserker chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?