tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Another name for sea gulls.
I'd like to shoot some dump ducks with my paintball gun!!
viết bởi Mel Function 06 Tháng chín, 2003