tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Toilet, W.C aka The Big White Telephone
"I need a dump!"
"Use the dump station man, not the plant pot! Jeesh!"
viết bởi Flatster 28 Tháng mười, 2005