tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a stupd person or group of stupid people
james: yo look at my new K Swiss
Zach: Nobody wears K Swiss you dun da dun!
viết bởi zzz zzz 26 Tháng tám, 2009