tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

dunno lol chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?