tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang for a Holden Commodore car.
Make sure that carbie repair kit you get suits a VK dunny-dore.
viết bởi Zoist 20 Tháng tư, 2005