tìm từ bất kỳ, như là spook:

eastern front chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?