Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:

easy let down chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?