tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

eat nom chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?