tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Electronic domain passage
Blog search eng. gopher entails edomporus*.
viết bởi Hercolena Oliver 08 Tháng bảy, 2010