tìm từ bất kỳ, như là spook:

edward r. murrow h.s chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?