tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

eg. myspace, facebook, classmates chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?