tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Eksith is a Batman who doesn't eat, sleep or watch porn.
Is it a bird, is it a plane, NO!!! its Eksith!!!
viết bởi RYESHA 27 Tháng mười, 2013