tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
cock in the butt or the enjoyment of anal sex
Susie- What is el norma?
Jack- I can't tell you... but i can show you!
viết bởi RangerWrestler212steam 18 Tháng chín, 2008