tìm từ bất kỳ, như là bae:

elder frattsmen chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?