tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

elderly people chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?