tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
funny, hilarious
It sure was elharryass when we fell down the stairs.
viết bởi moe 09 Tháng hai, 2004