tìm từ bất kỳ, như là thot:

elite strike force chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?