tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

embarresment chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?