tìm từ bất kỳ, như là smh:

emergency care chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?