tìm từ bất kỳ, như là thot:

emperor palpatine. ant: bro chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?