tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
I grabbed the latest emporio idownz last night they owned
viết bởi Nemmie 10 Tháng tư, 2005
 
2.
I grabbed the latest emporio downz last night they owned
viết bởi Nemmie 10 Tháng tư, 2005
 
3.
female piggy
The one that "knorz"
viết bởi Anonymous 06 Tháng tư, 2003