tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Eat My Shit And Die. Used when in place of FOAD.
emsad, bro.

Ok, bro.
viết bởi ametalshard 22 Tháng năm, 2007

Words related to emsad

a d e ems m s sad