tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

enh - enh - enh - enh chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?