tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A mother who also owns her own business.

A Mom Entrepreneur

An entrepreneurial mother
I am an entrepremom because I own my coaching business.
viết bởi OKDani 30 Tháng tư, 2013