tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
That which has both electrical and environmental aspects.
She is an envirolectrical chemist; she uses electrochemistry to study environmental chemistry.
viết bởi Ludwayne 17 Tháng tư, 2007