tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

eponyms chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?