tìm từ bất kỳ, như là smh:

europe, africa, australia, asia, ,americas chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?